> >

Rekreační
středisko Fiola

Video:

Fota:Rekreační středisko
Rekreační středisko

Rekreační středisko Pod Stepí

Rekreační střediska

Rekreační střediska

Rekreační střediska

 

Rychlý kontakt

 • +420 737 389 808
 • +420 546 410 267
 • Email: info@happydovolena.cz
 •         


TOP MOBILNÍ DOMY

 

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY K ÚČASTI NA POBYTU HAPPY

 1. Smlouva a ručení

  Smlouva mezi pořadatelem a účastníkem vzniká podpisem závazné přihlášky a následným provedením úhrady zálohy. Jejím obsahem je poskytnutí služeb pořadatelem v rozsahu a za podmínek uvedených na webových stránkách www.happydovolena.cz. Pořadatel neručí za následky stávek, nepříznivých povětrnostních podmínek, válek a povstání, civilních a vojenských nehod, přírodních katastrof a událostí, dopravních zácep a výjimečných stavů. Výlohy a škody zákazníků vzniklé z těchto případů se nehradí a odpovědnost ubytovatelepořadatele za škody způsobené vnějšími vlivy tímto smluvní strany zcela vylučují.
 2. Placení – více čtěte na www.happydovolena.cz

  Po obdržení vyplněného objednávkového formuláře Vám obratem zašleme potvrzení rezervace. Záloha se skládá z 50 % ceny pobytu, která musí být zaplacena do 14 dnů nebo do data uvedeného na potvrzení rezervace. Zbylou část ceny je třeba zaplatit nejpozději do 31.5. Rezervace vytvořené po 31.5. se řídí daty uvedenými na potvrzení rezervace. Pokud nedodržíte výše uvedené podmínky termínů, postoupíme Vaše místo náhradníkům a dojde ke zrušení smlouvy. Ve všech případech rozhoduje datum poštovního razítka. Zákazník se musí při nástupu na pobyt prokázat dokladem Potvrzení rezervace, proto si jej vezměte s sebou. Při ceně pobytu nepřesahující 3.000,- Kč bude cena hrazena jednorázově v plné výši k datu uvedeném na potvrzení rezervace.
 3. Cena a její platnost

  Zvýší-li se cena o více než 10 % může zákazník od smlouvy odstoupit, pokud svůj záměr oznámí pořadateli pobytu písemně nejpozději do 10ti dnů po obdržení cenové změny.
 4. Zrušení smlouvy a stornovací poplatky

  Zrušení smlouvy musí být pořadateli oznámeno písemnou formou, přičemž datem odeslání se rozumí odstoupení od smlouvy. Při odstoupení od smlouvy má zákazník nárok na vrácení zaplacených poplatků s odečtením storno poplatků: 15% z ceny pobytu při odhlášení dříve než 39 dnů před nástupem na pobyt, 25 % z ceny pobytu při odhlášení 39 až 16 dnů před nástupem na pobyt, 50 % z ceny pobytu při odhlášení 15 až 10 dnů před nástupem na pobyt. Po tomto čase se nic nevrací. Totéž platí při nenastoupení pobytu, odhlášení se během pobytu. Pro případ storna se klient může pojistit u kterékoliv pojišťovny. Pojištění není součástí ceny pobytu, nejsme CK.
 5. Zrušení pobytů

  Ubytovatel-pořadatel má právo na zrušení pobytu při málo přihlášených klientech a při mimořádných okolnostech. V těchto případech se vrací všechny zaplacené poplatky. Pořadatel oznámí zrušení pobytu ihned, po vzniku uvedených okolností. Zákazník nemá právo na žádné další náhrady.
 6. Změna podmínek

  Musí-li pořadatel významně změnit kteroukoliv z ubytovacích podmínek, je povinen o této skutečnosti vyrozumět zákazníka co nejrychleji tak, aby mu umožnil ustoupit od smlouvy bez storno poplatků, nebo přijmout dodatek ke smlouvě.
 7. Neplnění smlouvy

  Pokud nedojde po nástupu k pobytu významného podílu dohodnutých služeb, nebo nebude pořadatel schopen tyto služby zajistit, provede vhodná alternativní opatření, za která nebude vyžadovat další platby. Poskytnutí náhradní služby se považuje za nápravu. Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu, pokud ho k tomu nutí důležité okolnosti (např. uzavření silnic, zdravotní stav některého z účastníků, nepřízeň počasí apod.) Zákazníkům v tomto případě nevzniká nárok na náhradu ze strany pořadatele. Pořadatel je osvobozen od naplnění smlouvy v případě, že zákazník svým nevhodným a hrubým jednáním, přes napomenutí trvale narušuje uskutečnění pobytu. V tom případě je klient povinen pořadateli zaplatit náhradu způsobené škody a opustit středisko se storno poplatky ve výši 100 % z ceny pobytu.
 8. Reklamace

  Klient může sdělit pořadateli jakoukoli závadu či nedostatek, který pocítí a to písemně nebo jinou vhodnou formou, již v průběhu rekreačního pobytu, aby mohla být sjednána náprava. Ten je povinen po pečlivém prošetření nedostatek odstranit nebo sjednat nápravu. Na později podaná sdělení se nebere zřetel.